Om Anders Hansens dagbog.

Dagbogen er i den tilstand, jeg har modtaget den, særdeles mangelfuld. Den bestod af 1.) en fast blyantsbeskrevet kærne på 25-30 sider (der ikke er medtaget her), som indeholdt diverse optegnelser fra 1865 til 1874 angående Anders Hansens kornhøst og -salg, indkøb af kaffe, kandis, cikorie etc, kapitelstakster m. m., og 2.) en stak løsblade beskrevet med pen og blæk, som min fader hævdede var en dagbog fra krigen 1864.

Efter en gennemlæsning har jeg ordnet bladene, så de kommer kronologisk efter hinanden. Fotokopierne er opklæbe t således at for- og bagside af samme blad findes på et ark. Arkene er så fortløbende folieret fra I til XIII uanset at der måtte mangle sider ind imellem.

           De første sider, uvist hvor mange, mangler totalt; der springes midt ind i en sætning (5. april). På fol. III mangler øverste linie, fol.II's øverste del har været bøjet tilsvarende om. Muligvis mangler en side mellem fol.II og fol.III (6. - 11. juni.) Mellem fol. IX og fol. X (9.-18. august) mangler mindst en side, måske flere, og fol.X er særdeles mangelfuld, hvad læselighed angår, selv om originalen er lidt tydeligere end kopien. Mellem fol. XI og fol. XII (30. september-29. oktober) mangler ligeledes en eller flere sider. Endelig mangler adskillige hjørner, og på flere sider er der store misfarvede pletter, der vanskeliggør læsning.

           Om tidspunktet for dagbogens tilblivelse, hvilket dens kildeværdi naturligvis er afhængig af, kan anføres følgende:

      De indkøbssedler, opgørelser etc., der er på siderne efter dagbogen, er dateret 1865-1866 osv., hvilket henfører dagbogens tilblivelse til et tidspunkt inden nævnte år. Indkøbssedlen på den sidste af de aftrykte sider er fra den 13 dec. sandsynligvis 1864, og før dette tidsunkt må dagbogen være blevet til. En hel del taler for, at den er skrevet jævnsides med begivenhederne.

l.) Detaljerne i fremstillingen. På fol. I, beskrivelsen af begivenhederne den 5. april, stemmer helt overens med de officielle rapporter og N.P.Jensens fremstilling. Det er sandsynligvis nedskrevet, mens Anders Hansens gik syg i Lysabild.Et andet eksempel er skildringen fol. VIIIa af Jens Jacobsens besøg, hvorledes han får sat hesten i stald, inden han begiver sig over til Anders Hansen, hvor de hygger sig, indtil han må på vagt.

2.) Klokkeslet og afstande anføres altid med en nøjagtighed, der ikke kunne være fremkommet uden ved næsten daglig nedskrivning.

3.) Hen mod slutningen af dagbogen optræder lejlighedsvis nutid og fremtid.

Fol. Xb: ”Klok 3 Qvarteer paa 4 stille Compahniet--”, "Jeg ligge hos Skolelærer Møller hvor jeg befinde mig vel”. ”Hele Kompagniet stille i Eftermiddag--". Fol XIIa: ”Jeg er fri for Tjeneste i dag”. "Klok 12 skal jeg hendte--”. "Fol XIII: ” jeg er fri for Øvelse--”, m. fl. Her kan vi snævert tidsfæste de pågældende optegnelser.

Som helhed må bogen altså være ført som en egentlig dagbog, skrevet om ikke dag for dag, så dog med så jævne mellemrum, at fremstillingen bliver absolut troværdig.

At der så er tilfælde, hvor Anders Hansen var galt orienteret, er en anden sag. Således var det ikke 12. Regiment, der i forvejen lå i Kauslunde, men 17. (fol.Va øverst). En sådan oplysning må altså tages som rygter, Anders Hansen har troet på og videregivet til sin dagbog.

           På fol XIb er der nogen uklarhed om, hvad der er foregået den 28.august. I l. version angives, at man stillede kl 7.15 til renlighedsparade og klokken ? for at modtage brød. I 2. version stilles der til appel og udtagning af vagtmandskab klokken 7 - overstreget til 8 eller omvendt. Hvad der er meningen er uklart; men muligvis skal de streger, der findes ved l. version tydes som overstregninger eller parenteser. En anden og måske mere sandsynlig mulighed er, at man har stillet kl. 7.15 til renlighedsparade og så har fået at vide, at man skulle afhente brød på et tidspunkt, der ville blive meddelt senere. Anders Hansen har så nedskrevet det passerede, og efter appellen klokken 8 er så nedskrevet, hvad der senere skete.

Bogens værdi ligger følgelig i, at den giver en samtidig skildring af hvad en tilfældig menig - min oldefar - hæftede sig ved under krigen, og indtrykket er da, at denne krig, hvad angår det tidsrum, dagbogen omfatter, ikke har givet anledning til større ophidselse hos Anders Hansen. Han har som almindelig østjysk bonde hæftet sig ved navne på de husmænd, gårdmænd, gårde, byer etc., som han besøgte, og kun sjældent viser han følelser, og da især omhandlende elementære menneskelige forhold, sult, tørst, træthed, ømme fødder og deslige.

Endelig må ikke glemmes den værdi, dagbogen har for de af hans efterkommere, der er interesserede i at følge en stamfaders færden på mere nært hold, end de officielle optegnelser gør det muligt.