(1)

til at Hvile os lidt, men vi havde knap faaet Tornidsteren under hovedet førend vi blev raabt til Gevær igjen Fjenden begyndte at angribe vores Kjede, og der gik nogle enkelte geværskud vi rykkede op imod Skandserne, der stod vi ganske stille, der ikke flere Skud i Kjeden vi maatte gjøre omkring og tilbage igjen til Telterne for at søge Naettehvile, men desværre, det gik, som første gang vi maatte tilbage igjen og ligge i Reserve indtil det blev dag Fodgarden laa ved siden af os, den 6te laa vi Lærestelterne om Eftermiddagen kom gik jeg til Lægen, da jeg var bleven udslagen i Ansigtet han befalede  mig at gaa

(2)

2 Miil ind paa Landet til en Landsbye, som hedte Lysabel, der alle de Qvarteersyge fra alle Regimenter der gik vi til Lægen 2 Gange daglig vi var, der indtil d. 18de da Dybelstillingen blev taget af Fjenden. Den 19de kom der Ordre til os, at alle Qvarteersyge skulde afgaa hver til sit Regiment jeg kom til Kompagniet den 20de om Eftermiddagen Klok 3 i Ulkebøl Nøremark, der laa hele Kompagniet ved en Gaard de hav-

de været paa Forpost paa høire fløi ved Norborg vi kom strax til Lægen de som ikke blev skreven rask skulle til et andet Sted at ligge Qvarteersyg.

(3)

Den 21de kom alle vi Qvarteersyge 2½ Miil i Øst til en By som hedte Tandslet, der var jeg endtil den 4de Mai.—

 

Mai Maaned.

Den 5te blev jeg Udskreven. Den 6te Maserede vi til Hørup Hav om Eftermidagen Klok 3 og Kom Ombord paa Dampskibet Jydland.- Klok6 kom vi til Faaborg, hvor jeg blev indqvarteret hos Husmand Hans Eriksen paa Svanie Mark overalt blev vi godt Modtagen baade Spiise og Drike vare. Den 8de Afmaserede vi 1½ Miil paa Landet til en Bye som hed Flenie, der blev jeg og en Undercorporal

og 4re Menige indqvarteret hos Gaardmand Christen Hansen.

 

(4)

Den 17de stillede vi Klok 5 ved Gjæsgivergaarden til Afmars vi maserede 1½ Miil i Øst til Kirkeby Sogn, der blev vi 8te Mand Indqvarteret paa Slebekgaard hos Gaardmand Hans Radsmussen. Den 26de stillede vi Klok 6 ved Kompagnikommadørens Qvarteer til Afmars vi maserede1½ Miil til Gidslevholme, der laa vi over om Natten. Den 27de Maserede 2½ Miil i Norost til Ullerslev, der blev og 11leve Mand  Indqvarteret

paa Holmosegaard hos Gaardmand Peder Jacobsen hvor vi alle befandt os vel.

Juni Maaned.

Den 6te stillede vi Kompagnikommandørens Qvarteer Klok5 med Fuldbepakning

(5)

--------1. linie mangler ------------------

Lysmosegaard derfra Maserede vi Hjem til vores Qvarteer igjen. Den 11te Juni stillede vi Marsfærdig Klok 6 efter Nyborg vi kom Ombord Klok 8 paa Dampskibet Dania og gjorde Landgang paa Langeland vi Maserede en Fjerdingvej hen til en Skov, der holte vi Hviil Klok 12 og var, der til Klok 6 derfra tilbage igjen paa Dampskibet vi laa paa Søen Klok et om Natten da gjorde vi Landgang ved Slipshavn derfra at Storme Nyborg, der var en god Miil.- Vi kom Hjem til vores Klok 4re om Morgenen. Den 13de var vi til Doctorvisetation. Den 14de Stillede vi til Afmars Klok 6 efter Nyborg vi skulde havde Ombord til

(6)

--------1. linie mangler ------------------

gik igjen til vores Qvarteer. Den 17de var vi atter i Nyborg og gjorde Landgang ¼ Miil fra Kjærteminde, der ankom vi omtrent Klok et, der laa vi i en Lystskov til Klok 6 jeg og en heel Deel af os fik Lov til at gaa til Kjærteminde vi kom Ombord Klok7 igjen og kom Nyborg Klok 10 om Natten vi kom Hjem den 18de om Morgenen Kl 5. Indtil den 22de havde ingen Øvelse Tiden skulde anvends til Pudsning. Den 23de Stillede vi med Fuldbepakning hos Kompagnikommandørens Qvarteer Klok 5 da vi skulde paa Parade i Nyborg paa Fæleden, der skulde hele Bregaden Samles da vi skulde have Præsetation

 


(7)

for Obersten Mags Møller kom tilbage igjen Klok 4 om Eftermiddagen. Den 27de om Eftermiddagen Klok 4 Afmaserede vi fra Ullerslev vi Maserede en ¼ Miil til Auenslev Sogn Skalkendrup By, der blev vi 12 Mand Indqvarteret hos Gaardmand Mads Lauesen. Den 28de Stillede vi Klok 6 til Exesids. Den 29de Stillede vi Klok 5 og Afmaserede til Nyborg da hele Brigaden skulde samles paa Fæleden ¼ Miil uden for Nyborg til Honør, for Obersten i det samme kom, der Ordre fra Regimentet at vi skulde vende tilbage igjen saa hadstig som muligt til vores Qvarteer og Spiise til Middag da vi skulde være i Odense den Aften da Fjenden begyndte at angribe Als. Klok 9 var vi i Odense den Dag havde vi Maseret

 

 

 

 

 

 

 

(8)

5 Miil, der holte vi Hviil til Klok 11leve og blev Modtagen med alle Slags Spiise og Drikkevare det var de flinkeste Borgere jeg nogensinde har kjendt, men vi lagde ved Fortougene i Porte og Forstuer da vi var Trette og desuden var Fødderne meget Ømme af den lange Mars, alle Borgerne i Byen havde Rekureret flere hundrede Vogne fra Landet til at møde paa Torvene i hele Byen alle de som havde Heste skulde kjøre Klok 11leve Traate vi An, og var færdig til at stige paa Vognene og det gik med Hurraraab igjennem Byen vi blev Befordret 5½ Miil til en By som heed Kauslunde en ½ Miil fra Middelfart, der [ankom vi] Klok 5 om Morgenen.Den [30te] laa paa Veien hele Dagen og det regnede uafbrut men vi kun-

 


(9)

de ingen Qvarteer faae der da hele 12te Regiment laae der Den 31te Maserede vi ½ Miil tilbage igjen til Nørreoverby, der blev Kompagniet indqvarteret paa 4 Gaarde. Den 1ste

Juli Maaned.

og den 2den laa vi stille. Den 3die blev vi blæst ud Klok 3 om Natten. Klok 4 Afmaserede vi en 1 Miil i Nor efter Bogense kant til Brogaarde, der blev Kompagniet Indqvartereti 3 Gaarde, hvor 4 Deling blev indqvarteret hos Gaardmand Christen Jørgensen.-

Den 4de laa vi stille, Den 5te stillede vi Klok 5 om Eftermiddagen of Afmaserede en Fjerdingvei til en Herregaard som hed Billeshave, der skulde vi ligge i Reserve. Geværerne blev sat i Pyramider i Borgegaarden og Tøiet blev ved Geværerne og fik Lov at ligge i de gamle Halm i Laden

 

 

(10)

om Natten der laa baade 3die og 4de Kompagni. Den 6te stillede vi Klok 5 for at modtage Natoralforpleining, Klok5 om Eftermiddagen Afmaserede vi til Strib hvor gjorde Strandvagt ved Batteriet Nr 3 og 4re lige over for Fredericia. Den 7de blev vi Afløst om Eftermiddagen af 15de Regiment Klok 6½ Maserede vi til Brogaarde igjen til vores sædvanlig Qvarteer. Den 8 Stillede om Formiddagen til Natoralforpleining,- Klok 5 om Eftermiddagen Maserede vi atter til Billeshave som Reserve om Aftenen Klok 4 Maate vi rykke ned til Stranden som Reserve, der laa vi indtil Klok 3 om Morgenen, derfra tilbage til Billeshave vi modtog Natoralforpleining om Formiddagen. Den 9de om Eftermiddagen Maserede vi atter til Strib paa Forpost ved Batteriet Nr.


(11)

3 og 4re ved Stranden. Den 10de blev vi d 10de Afløst af 15de Regiment Klok 6 om Eftermiddagen, vi Maserede atter til Brogaarde til vores gamle Qvarteer. Den 11te Stillede vi til Lønning. Den 12te om Formiddagen stillede vi til Apel Klok 9 for at giøre Korngulvene Rene og den øvrige Tid af Dagen skulde anvendes til Pudsning, om Eftermiddagen Klok 5 Afmaserede vi til Billehave Klok 9 om Maserede vi ud til Kruttaarnet som Reserve indtil Klok 3, derfra tilbage til Billeshave. Den 13de om Eftermiddagen Klok 5 Afmaserede vi paa Forpost ved Strib jeg var i Kjede ved Batteriet No 4  og vores Fod unde Gevær ved Strib. Den 14de om Eftermiddagen Klok 7 blev vi afløst af 15de Regiment vi Maserede atter til

 

 

 

 

 

 

(12)

Klaus Hansen i Brogaarde, om Natten stod vi under Gevær fra Klok 9 til 3. Den 16de om Efter[middagen] modtog vi Lønning. Klok 5 Afmaserede vi til Billehave om Aftenen Klok 9 Maserede vi ud til Krutmagasinet som Reserve Klok 5 Maserede vi tilbage til Billeshave Den 17de stillede vi Klok 7 for at modtage Natoralforpleining Klok 5 om Eftermiddagen Maserede vi paa Forpost ved Strib 4 Deling laa i Pikeet ved Gaarden Den 18de om Eftermiddagen Klok 5 blev vi atter Afløst af 15de Regiment vi Maserede som sædvanlig til Brogaarde vi stillede til Natoralforpleining med det samme om Aftenen Klok 11 rykkede vi til Røile som Reserve, der laa vi under Gevær til Klok 3, vi kom tilbage igjen. Den 19de laa vi stille vi var til Badning om Eftermiddagen og modtog Lønning(?). Den 20de indløb Vaabenhvilen (?) . . . midagen


(13)

Kl 12. Om Eftermiddagen stillede vi Klok 2 og fik vores Geværer Afskudt den øvrige Tid til Pudsning. Den 21de Stillede vi med Fuldbepakning til Afmars vi Maserede en Fjerdingvei til Røile, der skulde vi ligge i Kantolomang. vi blev indqvarteret hos Gaardmand Hans Mathiesen 2 Onderofficere 2 Undercorporaler og 16 Menige, hvor alt var kodsbar, vi blev Omqvarteret samme Dag, der kom 27 Mand til at ligge hos Gaardmand Anders Bertelsen, hvor vi alle befinde os vel.-

Den 22de havde vi Præsetation for Gjenneral Fogt, han takkede os for vores Flid og gode Pudsning da vi saa nylig var komme af Forpost. Den 23de var vi til Ladning ved Batteriet Nr. 6 Søndagen d 24de var jeg og Jespersen til Kirke i Vejlby. Kompagnikommandøren

 

 

 

(14)

havde Permition til København fra den 23de intil den 30te, Den 25de stillede vi Klok 7, for at modtage Natoralforpleining Klok 3 om Eftermiddagen Stillede vi med de blaa Boxer paa Armen til Eftersyn Klok 8½ til Apel.- Thirdagen den 26de Afløste 15de Regiment os vi Stillede Klok 5 Marsfærdig og Maserede 1½ Miil i Syost efter Bogense kant til en By som hed Vedelshave, der blev jeg og 9 Mand til Indquarteret hos Boelsmand Hans Jørgensen. Den 27de Stillede vi Klok 7 for at modtage Natoralforplejning, om Eftermidagen stillede vi Klok 2 i Vaabenfrake med Livgeheng, da der skulde stemmes paa en Mand af hver Compagni som skulde udnævnes til Maetalien. Klok 9 skulde en Mand fra hver Qvarteer stille til Apel.-


(15)

Torsdagen den 28de Stillede vi Klok 5 Minutter før 6 med Fuldbepakning til Eksesids om Eftermiddagen Stillede vi Klkok 6 i det hvide Tøi til Ladning Klok 9 en Mand fra hver Qvarteer til Apel. Fredagen d 29de Stillede vi Klok 7 for at modtage Natoralforpleining. Klok 10 Stillede vi med Fuldbepakning til Reenlighedsparade og blev efterseet af Løitenant Meier Klok 9 Stille hele Compagniet til Apel. Lørdag d 30te Stillede vi Klok 8 da vi skulde til Astrup til Doctorvisetation om Eftermidagen Klok 4re til Lønning Søndag d 31te Stillede vi Klok 7 med Fuldbepakning til Afmars til Billeshave, der ankom vi Klok 9 om Formidagen som Reserve og Geværerne blev opsat i Pyramider og vi maate ikke forlade Gaarden førend vi fik nærmere Ordre af Battaillonskommandøren, Klok 6 om

 

 

(16)

om Eftermidagen kom vi til Strib i Kjede, Klok 10 kom der en Ordina(?) til Regimentkommandøren at Vaabenhvile var udsat til den 3die Augoust. Den 1ste Augoust

Aougust Maaned

Den 1ste Augoust kom Dragon Jens Jacobsen Ridende til Katrineberg, hvor han satte sin Hest ind i Stalden Klok 2 om Eftermidagen kom han til Billeshave for at besøge mig vi havde os gemytlig Selskab indtil vi  skulde paa Vagt Klok 7 kom vi paa høire Fløi i Kjede vi Afløste 4de Compagni. Den 2den kom der Ordre om at der var Vaabenstilstand i mindst paa 3 Maaneder og alt Krigsarbeide skulde ophøre. Den 3die Afmaserede vi til vores gamle Qvarteer i Vedelshave 1 ¾ Miil fra Billeshave. Torsdag den 4de Stillede vi Klok 7 for at mod-


 (17)

tage Natoralforpleining Klok 11 . . . . . . . . . . . . . . . . .nning og aflever . . . . . . . bøger Kolk 8 til Apel Fredagen den 5te Anvendes hele Dagen til Pudsning Klok 8 til Apel jeg var i Astrup hos Regimentsqvarteret for at modtage mit Brev fra Hjemmet, som var dateret den 27de Juli, men Pakken modtog jeg ikke den laa paa Odense Tolbod den skulde jeg selv afhendte Brevet betalte jeg 7 sk (?) for  Lørdag d 6te Stillede vi en qvart paa 5 til Afmars ved Kompagnikommadørens Qvarteer, der mødte vi 7 Vogne, som kjørte vores Tornidster en ½ Miil hvor regimentet blev samlet de maate vi have dem paa igjen vi Maserede 5 Miil inden vi naaede Odense, der ankom vi omtrent Klok 4 om Eftermidagen og vi blev 4re Mand

 

 

(18)

Indqvarteret hos [Malermester] Berrensen i Klingsberg(sgade? Om) Lørdagen Stillede vi Klok 7 til Afmars efter Nyborg vi Maserede 3 Miil til vores gamle Qvarteer i Ullerslev, der ankom vi Klok 12. Mandagen den 8de befordrede vi os selv til Nyborg, hvor vi ankom Klko 5½ vi kom Ombord med det samme, Klok 10 kom vi til Korsør Tirsdagen Stillede vi Klok 5 ved Banegaarden og Permitoioner blev oplæst, for de Manskab, som skulde Hjem af 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 og 63serne mindre 20ve Fridlodsmændene skulde blive tillige med 64serne. Vi kom med Toget K til Riskilde hvor vi holte Gvil fra Klok 9 til 11leve vi var i DomKen for at see Kong Frederik den 7des Kidste og a[….] ­­­ 


(19)

paa Vagt . . . . . . modtage Brød til  . . . paa Vagt. Torsdagen d 18de blev vi Afløst om Eftermidagen . . . af Vagt Klok Fredag den 19de Stillede … vi Klok . . . ved Ko . . . kommandørens Qvarter med Fuldbepakning og Maserede ned til Slottet hvor vi kom paa Munderingskammeret og modtog Sabel fik R. . . . . steer og Hvide . . . . . Klok 3 Stillede vi . . . Klok 4½ Stillede . . .[Doc]torvisetation . . . . . . 5 modtog . . . . . de 20de . . . .

(resten af siden er nærmest ulæselig)

 

 

(20)

mandørens Qvarteer . . . i Frake og lyseblaa boxer til Reenlighedsparade Klok 3 Qvarteer paa 4re Stille Compagniet paa Torvet for at modtage Brød Mandagen den 22de Stillede vi Klok 8½ med Fuldbepakning for at obyte Qvarteer jeg ligge hos Skolelærer Møller hvor jeg befinder mig Vel. Hele Kompagniet Stille i Eftermidag i Vaabenfrake hos Compagnikommandøren til Apel. Tirsdagen den 23de stille Kompagniet (Qvarteer) før 8te med Fuldbepakning til Exsesids i Eftermidag stille Kompagniet Klok 3 i Hvide Trøier til Apel.- Onsdagen d 24de Stille Kompagniet Klok 10 Minutter før 7 med Gevær og Lædertøi til  . . . . . . .  om Eftermidagen


(21)

Klok 4½ til Lønning(?) . . . .  til 6 Gymnastik T[orsdagen] den 25de stille Kompagniet Klok 10 til Eksesids paa Markespladsen med Gevær og Lædertøi om Eftermidagen stille Compagniet Klok 3 til Vaabenlærer Fredagen den 26 Stille Compagniet Klok 7 paa ned ved Slottet og der blev 20de Roder Udtagen til at gaa op paa Munderingskammeret Kolk 9 og modtage Pompestok vi andre kunde gaa Hjem indtil nærmere Ordre i eftermiddag Klok 4re til Gymnastik Lørdag den 27de stillede vi Klok 7 til Exesids Klok 8 mødte vi paa Munderingskammeret for at modtage Boxer til Reengjøring Klok 2 Afleverede jeg dem til Vaabenmedsteren Klok 3 tog

 

 

(22)

 . . . . for Skolelærer og . . . Byg indtil Aften, Søndag den 28de Stillede vi Klok 3 Qvarteer paa 8te hos Commandesergandten til reenlighedparade med Livgeheng Kok: for at modtage Brød. Søndagen den 28de Stillede vi Klok 8 til Apel hos Kompagnikommandøren, hvor han udtog 25 Mand af Kompagniet for at gjøre paa Slottet for Hans Maistæt Kong Chri(st)ian den 9. Klok 6 Stille Kompagniet paa Torvet for at modtage Brød og Apel. Mandagen Stillede vi den 29de Klok 7 til EExsesids og Læsning Klok 4re for at modtage Lønning om Eftermidagen var jeg i Marken Tirdagen den 30te Meiede jeg Korn for Skolelærer Møller om Formidagen om Eftermidagen bandt jeg og Klok 8 til Stillede Kompagniet til Apel.

 

(23)

Torsdagen d 29de Stille Compagniet Klok 7 paa Markespladsen til Exersids fra 9 til 11le Læsning paa Brandstuen jeg meldte mig som Oppasser for Løcctenat Skøder Klok 5½ Jeg er fri for Tjeneste i Dag Fredagen den 30te var jeg ligeledes fri for ald Tjeneste jeg hos Løitenant Skrøder Klok 6 og Pudse hans Tøi Klok 12 skal jeg hendte hans Hvide Beenklæder og Mansjetskjort fra Vask da han og alle Officerer skal til i Eftermidag hvor min Løitenant ligger i Qvarteer nemlig hos B…… giver Brykmand

 

(24)

October Maaned

Lørdagen den 1ste Stille Kompagniet Klok 7 til Exersids paa Markespladsen fra 9 til 11leve Læsning om Eftermig Gymnastik jer er fri for Øvelse. Lørdagen den 2den Stille Kompagniet Klok 8 til Ape. Mandagen den 3die Stillede Compagniet Klok 7 med Gevær og Lædertøi paa Brandstuen til Læsning fra 9 til 11leve Exersids Klok 11½ modtog vi Lønning i Eftermidag Stille Compagniet 3 Qvarter paa 3 ved Amtsstuen til Skydning ude ved Salonen paa Skydebanen men . . . . . Extra Ordre fra . . . . . [Compag]nikommandø[ren] . . . . . . sig

 

(25)

til Apel(Vagt?) (Øvrige mandskab?) af 59, 60 og 61 Tredserne blev kalt frem til Permition. Tirsdagen 4 Stille hel Kompagniet Klok 8 paa Ladegaarden ved  Kaptainens Qvarteer med Fuldbepakning til Eftersyn af (Tøi?) Onsdagen den 5te Stillede vi Klok 8 i Seviletøi ved Compagnikommandørens qvarteer færdig til Aflevering Klok 10 stille vi paa Torvet til Doctovisitation med de samme Reise til Kjøbenhavn med Banetoget. F…… jeg fik min go…. Vert N: Jensen(?)   Baadsmandsstræde(?)

. . . . .      

(26)

(indkøbsseddel dateret nederst Kalhauge d 13. dec)  

1 pund Kaffe ½ pund Candis 1 pund salt etc etc